Velg en side

DATASENTER OG SKYTJENESTER FOR FRAMTIDEN

LAGRE DINE DATA SIKKERT - INNENFOR GDPR - UTENFOR “THE CLOUD ACT”

NORSK GRØNN DATA- OG SKYTJENESTE BASERT PÅ OPEN SOURCE

TEST VÅR NYE SKYTJENESTE

INTEGRERT DATASENTER OG SKYLEVERANDØR

Arctic Circle Data Center (ACDC) og IntraCloud AS har som mål å levere datasenter- og skytjenester i verdensklassen til det Nordiske markedet.

Ved å integrere egne skytjenester med eget datasenter vil ACDC kunne levere et komplett kost-effektivt tjenestespekter for å drive våre kunders eksisterende og framtidige digitaliseringsprosesser.

Vi tror at fremtiden er og blir digital. Mange av teknologiene vil være basert på data – enten i form av datakraft eller i form av data som skal skapes og behandles. Dette vil kreve tilgang på ressurser, digitale ressurser, for å drive den digitale transformasjon og dekke behovene for sikker databehandling på en effektiv og forutsigbar måte.

ACDC har allerede utviklet og lansert en uavhengig offentlig skytjeneste basert på åpen kildekode samt egen infrastruktur. Vi er i prosess for å innhente midler til å bygge eget full-skala datasenter.

Vår visjon

Den neste generasjonen data- og skytjenester gir et komplett miljø for digitale tjenester som letter kundeutvikling.

Vår misjon

ACDC leverer verdensklasse sky- og datasentertjenester til våre kunder med velprøvde open source-løsninger for solide og sikre on-demand-tjenester.

Våre verdier

Vi setter kundens behov først. Vi vil alltid tilstrebe å tilby den best mulige tjenesten til enhver tid, med et sentralt fokus på grønne, bærekraftige løsninger som først vil lede data- og skyutvikling for våre kunder, og som definerer global markedsutvikling.

Åpenhet

Vi ønsker å være åpne, ærlige og transparent. Vi støtter og benytter åpen kildekode samtidig som vi ønsker å unngå innlåsing med å benytte åpne API standarder og kjente løsninger. Som selskap er det viktig for oss å være tydelige, hvor vi legger vekt på god informasjon og oversiktlige priser – uten skjulte gebyrer.

Tillit

Våre kunder skal kunne ha tillit til at vi leverer våre tjenester slik vi lover .Vi har forståelige kontrakter og betingelser som stiller klare krav til våre leveranser. Løsningene vi bruker er velprøvd og følger gjeldende standarder for drift og leveranse. Vi har og viser tillit til våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

Samarbeid

Vi ønsker å finne de beste løsningene sammen, enten ved å jobbe i team i selskapet, eller ved å jobbe sammen med kunder og partnere for å finne trygge og gode løsninger. Våre løsninger integreres enkelt i andre skytejenester og digitale løsninger. Det skal også være enkelt å gi tilbakemeldinger til oss, hvor vi har vår egen løsning for kundestøtte.

Profesjonalitet

Å opptre profesjonell kan bety så mangt. Hos oss betyr det at vi har spesialisert kunnskap om våre løsninger, vi er pålitelige og gjør det vi lover. Det er alltid en risiko for at noe kan gå galt, hvor vi gjør alt vi kan for å minimere sjansen. Det vil alltid være fokus på å løse problemer på best mulig måte. ACDC har integritet og vil ikke anbefale noe som ikke passer dine behov som kunde. Vi tar ansvar for våre handlinger og skylder ikke på andre. For oss er det viktig å velge bærekraftige løsninger og ta samfunnsansvar.

Fleksibilitet

Vi være fleksible og smidige i vår arbeidsmetode og væremåte. Nye behov og ny teknologi gjør at vi hele tiden må jobbe pro-aktivt og fleksibelt for å kunne levere tjenester i verdensklasse. Dette betyr at vi må tørre å prøve nye ting, samtidig som at vi hele tiden må fornye vår kompetanse og tjenestespekter for å kunne være relevante.

Du finner mer informasjon om hvordan vi jobber i ACDC her.

VÅRE FORRETNINGSOMRÅDER

ACDC vil tilby tjenester innen to forretningsområder:

  1. Datasenter (Campus)
  2. Skytjenester (Arctic Cloud)

DATASENTER – ACDC CAMPUS

ACDC Campus vil være et modulært datasenter som tilbyr 24/7/365 datasentertjeneser som: Utleie av plass til servere, kjøling, tilgang på strøm, fiber og andre basisprodukter. I tillegg vil en kunne tilby skalerbare samlokaliserings (Co-location) og overvåkede servertjenester (managed hosting).

I tillegg vil ACDC Campus tilby nødvendig infrastruktur for å tilby private, hybride eller offentlige skyløsninger for våre kunder.

All energi er basert på grønn vannkraft i tråd med FN sine bærekraftsmål. Vår infrastruktur er spesielt energieffektiv ettersom vi har svært kortreist kraft og dermed minimalt med linjetap i vår elektrisitet. Vi designer alle våre løsninger med tanke på gjenbruk og sirkulær økonomi.

ACDC Cloud planlegges ferdigstilt i 2020/2021.

ACDC CLOUD SERVICES – ARCTIC CLOUD

ACDC Cloud services tilbyr per i dag automatiserte og selvbetjente skyløsninger. Dette i form av en åpen almenn skytjeneste som tilbyr virtuell infrastruktur (IaaS) og plattformtjenester (PaaS). Disse tjenestene inkluderer:

  • Virtuelle maskiner / datakraft
  • Skylagring av data, både som ordinær og egen arkiv-tjeneste (object storage)
  • Nettverkstjenester; herunder virtuelt sky nettverk, DNS tjenester og lastbalansering

Skytjenesten drives av vår egen infrastruktur som er redundant og tilbyr høy-tilgjengelighetsløsninger. Designet er basert på hyperscale løsninger fra åpen infrastruktur prosjektet “Open Compute Project”. Løsningen har to tilgjengelighetssoner og er optimalisert til å støtte skytjenester.

Programvaren bak skytjenesten er basert på åpen kildekode prosjektet OpenStack – verdens mest brukte løsning for privat og offentlig sky. Vi har bygd vår egen portal og administrasjons-løsning oppå denne.

OpenStack ble originalt utviklet av NASA og Rackspace og brukes av kjente firma som VW, Nike, Walmart og mange flere. Ettersom dette er åpen kildekode brukes OpenStack av både akademia og brukere som stiller høye krav til sikkerhet som offentlig sektor og forsvar. Både det amerikanske og norske forsvaret bruker OpenStack.

OpenStack er en kjent løsning basert på åpne API og åpen kildekode er det enkelt å integrere Arctic Cloud inn mot andre systemer og løsninger. Som kunde kan du da velge det beste fra flere leverandører og sette sammen din egen “multicloud” løsning.

Ettersom Arctic Cloud er tilgjengelig gjennom API’er kan IT-drift og infrastruktur automatiseres gjennom DevOps verktøy som “Infrastructure as Code” og bruk av konfigurasjonsverktøy som Terraform, Ansible, Salt, Puppet etc. Dette muliggjør moderne IT drift, et dynamisk utviklingsmiljø og en fleksibel prosjektplattform for IoT eller andre digitale utviklingsprosjekter.

SENTRALISERT OG DISTRIBUERT SKYLØSNING

ACDC Cloud services har to leveringsmetoder for sine skyløsninger; En tradisjonelle sentraliserte selvbetjente almenne skyløsningen og en distribuert løsning (Edge Cloud). ACDC er den første nordiske leverandør av Edge Cloud, hvor vi leverer moderne skytjenester nært forbruker/produsent for å sikre høy båndbredde og lav responstid for tidskritiske løsninger.

Edge Cloud kombinerer to pågående trender innen digitalisering – en trend mot større grad av bruk av almenne skytjeenster som kan automatiseres og et behov for å levere / prosessere data nærmere forbruker /produsent i stedet for i store sentrale hyperscale datasentre.

GO ARCTIC

HVORFOR HA DATASENTRE I ARKTIS?

Mo i Rana ligger i Nord-Norge, Nordland fylke og er nærmeste norske by til Polarsirkelen. Grunnet Norges utstrekning ligger Mo i Rana nært til det geografiske midtpunkt i Norge.

Mo i Rana er et av Norges industrisentre og har over 100 års industrihistorie. I dag er Mo i Rana Havn en av Norges travleste målt i tonnasje inn/ut. Det er spesielt metall og gruvedrift som har drevet utviklingen i området med tidligere Norsk Jernverk som lokomotiv med 3200 ansatte. På 1980 tallet ble Norsk Jernverk nedlagt og privatisert, og har i dag ca 3000 arbeidsplasser fordelt på ca 130 forskjellige bedrifter. Mo Industripark er det største industrimiljøet nord for Dovre. Grunnet den massive industrioppblomstringen har det vært bygd ut en solid energi- og fysisk infrastruktur i regionen. Området har et betydelig energioverskudd som kommer fra 100% vannkraft.

Med bakgrunn i industriens behov for prosesskontroll har Mo i Rana tidlig vært aktiv på datasiden. På 1970 tallet var det tre “supermaskiner” i Norge, en på Kjeller, en på NTNU i Trondheim og den tredje her i Mo i Rana. Arvegodset er at det var god IT kompetanse tilgjengelig og dette har bidratt til opprettelsen av flere statlige arbeidsplasser som Statens Innkrevningssentral, Nasjonalbibliotekets avdeling Rana, NAV Rana med flere. Det er derfor et sterkt IT miljø i dag med egen IT utdannelse.

FERDIG ENERGI-INFRASTRUKTUR OG GOD LOGISTIKK

Grunnet eksisterende infrastruktur fra Industrien, er det svært gunstig å etablere datasentre i regionen. Etablering i eller i nærheten av Mo Industripark muliggjør reduserte oppstartskostnader ettersom en kan utnytte etablert energi – og vannnett utviklet for å støtte tungindustri. Eksisterende infrastruktur er redundant (N+2) med ikke mindre enn 5 kraftverk som leverer energi direkte til Mo Industripark hvor ACDC er lokalisert.

Mo Industripark har eksisterende areal som er ferdig regulert til industri og prosjekter kan derfor starte på kort varsel.

Mo i Rana er videre et knutepunkt for netttrafikk med 5 fiberkabler som som gir trafikkruter for IP trafikk Nord-syd, Øst-Vest og til Svensk Kjernenett.

REDUSERTE DRIFTSKOSTNADER

Nærhet til elektrisk kraftproduksjon er viktig da dette gir svært gunstige kostnader på nettleie. Muligheten for å samvirke for å oppnå industritariff på energiforbruk er også viktig for å redusere kraftkostnadene. God logistikk, eksisterende kontortilbud, perimeter, og brannsikring i industriparken er alle tilbud som bidrar til å redusere risiko og kostnader ved etablering av ny industri. Mo I Rana ligger innenfor sone 4 for differensiert arbeidsgiveravgift og har derfor en arbeidsgiveravgift på 5,1% mot 14,1% i sentrale strøk som Oslo. Generelt lavere lønnsnivå og en arbeidsstokk som er kjent med skiftarbeid er andre gunstige faktorer.

Innen datasenterindustrien er det to drivere for energikostnader, drift av utstyr og kostnader knyttet til kjøling av utstyret. Med naturlig kjøling gjennom en gjennomsnittlig årlig temperatur på -0,5⁰C bidrar lokasjonen til at driftskostnadene kan reduseres, noe som gjør det lettere å være konkurransedyktig i et globalt marked.

MILJØVENNLIGE LOKASJONER

Etablering av større datasentre kan ofte medføre inngrep i naturen i forhold til nye kraftlinjer og infrastruktur. Ettersom all nødvendig infrastruktur er tilstede vil en utbygging i tilknytning til Mo Industripark medføre ingen eller mindre belastninger på naturen enn ved tilsvarende etableringer andre steder. Nærhet til kraftproduksjonen sikrer at kraften blir utnyttet uten linjetap på opptil 20+%, som oppstår ved frakt av strøm over lengre avstander. Med eksisterende infrastruktur for fjernvarme som er drevet i over 30 år er det god kompetanse på gjenvinning av varme fra datasenter.

Nordland fylke har generelt et overskudd av vannkraftbasert strøm og det er flere aktuelle områder for mulig datasenterutbygging i regionen. Etablering av datasentre i regionen vil dermed ha positiv innvirkning på miljøet sett i forhold til linjetap ved en etablering i et område med kraftunderskudd eller mindre grønn energi.

Ta kontakt om du ønsker en dialog om lokasjoner for datasenter-relatert utbygging.